PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE “ERINOX SPLETNA TRGOVINA”

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre »Erinox spletna trgovina « (v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator nagradne igre je družba Erinox d.o.o., Titova cesta 6, 9252 Radenci, Slovenija (v nadaljevanju »organizator«). S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da sprejema Splošna pravila in pogoje in da se z njimi strinja.


2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija novo izdane spletne trgovine podjetja Erinox. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih daje na trg organizator nagradne igre, Erinox d.o.o.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 27.03.2023 do vključno 09.04.2023 do 23:59 na spletni strani www.facebook.com/erinox.si oz. trgovini Erinox, Titova cesta 6, 9252 Radenci

4. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Erinox d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Osebe, mlajše od 15 let, bodo morale za prevzem nagrade predložiti pisno soglasje staršev za posredovanje osebnih podatkov.

Nakup izdelkov Erinox ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
 

5. Način sodelovanja

V nagradni igri je možno sodelovanje na dva načina:

1) S prijavo v žrebanje v trgovini Erinox

2) S pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje na družbenih omrežjih Facebook oz. Instagram. Podjetje Meta, lastnik omrežij Facebook in Instagram, ni organizator ali sponzor nagradne igre ter ni na noben način povezano z nagradno igro ali s podjetjem Erinox.


1) Sodelujoči v trgovini Erinox na obrazcu izpolni svoje ime, priimek in telefonsko številko.

2) Sodelujoči na družbenih omrežjih v komentarju pod objavo odgovori na nagradno vprašanje.


Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 12. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Udeleženci lahko v nagradni igri večkrat sodelujejo na oba načina, izžrebani pa so lahko le enkrat.  

Nagrajenci bodo z imenom in priimkom objavljeni na Facebook in Instagram strani podjetja Erinox. 

6. Nagrade

Nagradni sklad obsega: 

 • 1. oziroma glavna nagrada: sesalec DCL180ZB  
 • 2. nagrada: majica Erinox
 • 3. nagrada: kapa Erinox
 • Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

7. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo 10.04.2023. Žreb se bo izvajal elektronsko na sedežu organizatorja.

 
8. Obveščanje o nagrajencih

Nagrajenci bodo objavljeni. Nagrajenci bodo o nagradi in prevzemu nagrade obveščeni po Facebooku, na dani elektronski naslov ali telefonsko številko.

Podelitev nagrad je dokončna in pritožba nanje ni mogoča. Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo nagrado.
 

9. Prevzem nagrad

Nagrade bodo nagrajenci prevzeli osebno na sedežu organizatorja (1. nagrada) ali jim bodo vročene priporočeno po pošti (2. in 3. nagrada).

 
Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Menjava nagrade ni mogoča. Nagrajenci bodo o nagradi, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti ali telefonu. 

Če organizator v roku 10 dni od trenutka, ko nagrajencu pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr.: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, kontaktni podatki nagrajenca so napačni ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v okviru te nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se nagrajenec ne odzove v roku 10 dni,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • je nagrajenec brez upravičenega razloga ne prevzame na določen datum.


10. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje spletnega mesta www.facebook.com/erinox.si
 • vse ostale aktivnosti na www.facebook.com/erinox.si
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 
11. Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade, ki presegajo z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

V ta namen je nagrajenec dolžan organizatorju ob prevzemu predložiti natančne osebne podatke in podatke o davčnem statusu: davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade.

 
12. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje njegove osebne podatke za naslednje namene: obveščanja o nagradni igri in nagradnem žrebu, neposrednega in/ali ciljanega trženja, obveščanja o novostih in poslovni ponudbi, vzorčenja, statistične obdelave podatkov. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, in sicer po e-pošti na naslov 
info@erinox.si ali pisno na naslov: Erinox d.o.o., Titova cesta 6, 9252 Radenci v 15 dneh od podane zahteve. Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih v nagradni igri vse dokler sodelujoči ne bo zahteval blokiranja ali izbrisa svojih osebnih podatkov iz zbirke osebnih podatkov organizatorja.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) v sredstvih javnega obveščanja, na www.erinox.si, na Facebook strani Erinox in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri »Erinox spletna trgovina« sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre potrjujejo, da so s temi Pravili seznanjeni, jih sprejemajo ter da so posredovali resnične podatke in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s Pravili in pogoji nagradne igre.
 

13. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila in pogoji nagradne igre so dostopni na
www.facebook.com/erinox.si. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil in pogojev bo udeležence sodelujoče obveščal z objavami na spletnih straneh Erinox. Pravila in pogoji so dostopni na spletnih straneh organizatorja, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@erinox.si. 


14. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolno izpolnjene ter napačno izpolnjene prijave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse udeležence.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Murski Soboti.


 
Radenci, 27.03.2023

Follow us on Facebook